SLAJ

Mısır slajı

Yeşil yemlerin turşulaşmış şeklidir. Hayvanların yediği her türlü çayır ve mera otları ile tarladan üretilen yem bitkilerinin biçilip parçalanması ve hava ile irtibatının kesilerek, besin değerinde hiçbir kayıp verdirmeden, turşulaşma sırasında bir miktar da değerini arttırarak, yeşil yemlerin bulunmadığı mevsimlerde, mümkünse bütün yıl boyunca yedirmek üzere saklanmasına silolama, silolanmış yeşil kaba yemlere de silaj veya yem turşusu denir.

SİLAJIN FAYDALARI

*Bu yem diğer yemlere göre lezzetli sulu ve besleyicidir.

*Diğer Yemlere göre fiyat uygunlugu sağlar.

*Et ve süt maliyetindeki yem girdisinin payını % 70’lerden % 28’lere kadar düşürür.

*Et ve süt fiyatlarının yeterli olmadığı dönemlerde işletmede sadece silaj yedirerek 12-13

litreye kadar süt veren sığırlar ile günlük canlı ağırlık artışı 650-750 grama kadar olan besi

sığırları yemlenebilir.

*Besin değeri olarak (Ham protein açısından)

*3 kg mısır silajı = 1 kg karma süt yemi

*1 kg mısır silajı maliyeti = Karma yem maliyetinin 1/15’i

*1 kg mısır silajı maliyeti = Yonca kuru otunun maliyetinin 1/13’ü

*1 kg mısır silajı maliyeti = Samanın maliyetinin 1/5’i

*1 kg mısır silajı maliyeti = Arpa danesinin maliyetinin 1/12’si kadardır.

*Bu liste diğer yem bitkileri de dikkate alınarak istendiği kadar uzatılabilir.

*Silaj samanı devreden çıkarır.

*Silaj sindirimi kolay, besin değeri yüksek bir yemdir.

*Silaj hayvanın yediği her türlü ot, yem bitkileri ve Gıda sanayi yan ürünlerinden yapılabilir.

*Silajda, otları kuruturken meydana gelen yağmur çürümesi, balyalama zayiatı, taşıma zayiatı

gibi kayıplar yoktur.

*Silajda, kuru ot gibi yanma ve yakılma tehlikesi yoktur.

*Tarlada silaj hasadı yapılırken zararlı otlarda hasat edileceği için tarla temizliğine yardımcı

olur.

* Suca zengin kaba yemlerin yetişmediği dönemlerde hayvanların suca zengin

kaba yem gereksinimlerini karşılar.

* İklim koşullarının yeşil otların kurutulmasına olanak tanımadığı bölgelerde

silolama, yani yeşil yemlerden silaj hazırlama en uygun saklama yöntemidir.

* Suca zengin yemlerin her türlü iklim koşullarında saklanmasına imkan sağlar.

* Yeşil otları kurutarak saklamaya göre silaj yaparak saklamada yemlerin besin

madde kaybı daha az olur, yani yeşil yemler besin madde içerikleri açısından

fazla bir kayba uğramadan uzun süre saklanabilirler.

* Silaj, hayvanların hoşlanacağı koku, tat ve yumuşaklığa sahip olması nedeniyle

hayvanlar tarafından sevilerek tüketilir ve hayvanların iştahlarını açar.

* Silolanacak yem içine karışmış her türlü yabancı ot silolama ile hayvanlara

zararsız hale gelir, toksik etkili bazı bitkiler, fermantasyon nedeniyle bu

etkilerini yitirirler ve daha kaliteli ve sindirilebilirliği daha yüksek kaba yem elde

edilir.

* Başka metotlarla saklanması zor olan veya mümkün olmayan suca zengin yem

kaynaklarının saklanmasına imkanı sağlar.

* Kurutma işlemiyle saklamaya göre silolayarak saklama, çiftlik içinde daha

kolay, küçük hacim ve mekanlarda depolama imkanı sağlar. Örneğin bir ton

kuruot depolamak için 14m3

 alan gerekirken, aynı miktar silajı depolamak için

1.5-2m3

 alan yeterlidir.

* Silolama, silo kapları açılmadığı sürece suca zengin yemlerin dış çevre

koşullarından etlkilenmeden ve bozulmadan 2-3 yıl gibi uzun süre ile

saklanmasına imkan sağlar.

* Silolanacak yemler erken biçileceği için işletme ekim alanlarının daha rasyonel

kullanımına imkan sağlar.

* Yem maliyeti açısından kuru madde bazında kuruotlara göre çok daha ucuz

kaba yem teminine imkan sağlar.

* İleri düzeyde mekanizasyona imkan tanıdığı için işçilik giderlerinde azaltır ve

böylece işletme ekonomisini olumlu yönde etkiler. 

Write a Message